Zygmunt Bauman i Jerzy Wiatr
Artykuł pt. "O roli mas w historii":
 
    Olbrzymią rolę w rozwijaniu inicjatywy mas odgrywa troska partii o ich warunki bytowe. Wymogiem podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu jest coraz pełniejsze zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb mas; realizując ten wymóg, partia zapewnia przesłanki pomyślnego budownictwa socjalistycznego. Spełnia postulaty mas ludowych, zacieśnia serdeczną więź, łączącą ją z masami. Stwarza ona w ten sposób podstawę do nieustannego wzrostu świadomości socjalistycznej, aktywności, poczucia odpowiedzialności mas.
    Wielką rolę odgrywa również troska partii o rozwój socjalistycznej literatury i sztuki, o postępową naukę.  Wpływając za ich pośrednictwem na rozwój świadomości mas, partia uintensywnia aktywność mas w kształtowaniu nowego społeczeństwa, przyspiesza proces dziejowy, umożliwia masom spełnienie ich twórczych zadań w historii.
    Decydującą rolę w mobilizowaniu wysiłku mas odgrywa propaganda partyjna. Poruszająca problemy, które nurtują masy, oparta na głębokiej znajomości pragnień i zainteresowań mas, śmiało omawiająca każdą bolączkę, rozwiewająca wątpliwości i umacniająca wiarę we własne twórcze siły mas, nastawiona na wyjaśnienie polityki partii, na wzmożenie zaufania i przywiązania mas do ich przodującego oddziału - propaganda partyjna powołana jest do zwiększenia aktywnej roli mas w życiu społeczeństwa socjalistycznego.
 
Artykuł ukazał się w "MYŚLI FILOZOFICZNEJ" w 1953 roku.
 
OD AUTORÓW:
Jerzy Wiatr był popularny nie tylko w PRL-u. Jako były minister Edukacji Narodowej został odznaczony Orderem Orła Białego przez Aleksandra Kwaśniewskiego.   :-/
Komizm
3-
Bezsensowność
4
Propaganda
3-
Poziom bełkotu
3-
Ocena końcowa
3
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski