Fragment artykułu pt. "Socjalistyczne wychowanie młodzieży":
 
(...) Nadal jednak w województwie gdańskim, niewielki jest udział młodych w działaniu ich własnych organizacji, w szeregach PRON, samorządów, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych.
    Młode pokolenie - mówiono - posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, znaczną wiedzę ogólną, akceptuje cele socjalizmu, ale równocześnie ma znikomą wiedzę o mechanizmach walki klasowej, o naukowym socjalizmie, o formach konfrontacji świata kapitalistycznego z socjalistycznym. Walka o świadomość młodzieży, o socjalistyczne ukształtowanie jej poglądów należy do stałych, najważniejszych zadań w pracy partii.
    Zabierając głos w czasie dyskusji Henryk Bednarski przypominał m.in., że odbywające się w Gdańsku, w lipcu br. ogólnopolskie spotkanie młodzieży określiło ramy ideowo-politycznego oddziaływania partii na młode pokolenie. Przyszłość socjalistycznej Polski - związania jest z młodością naszego społeczeństwa, stwierdził mówca podkreślając następnie rolę i wagę pracy ideowo-wychowawczej w kształtowaniu socjalistycznej postawy w nowej generacji. Zwrócił także uwagę na potrzebę wychowania młodzieży z myślą o przyszłość ojczyzny, wykształceniu osobowości otwartych na postęp, innowacje, patriotycznych i aktywnych obywateli - budowniczych socjalistycznego państwa.
    Członkowie plenum przyjęli uchwałę wytyczającą dla wojewódzkich instytucji i ogniw partii konkretne zadania związane z problematyką wychowania młodzieży, omówili problem realizacji w województwie uchwały XIV Plenum KC PZPR oraz zapoznali się z dotychczasowym przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
 
Artykuł ukazał się w "TRYBUNIE LUDU" w 1983 roku.
 
OD AUTORÓW:
Komizm
2+
Bezsensowność
3
Propaganda
6-
Poziom bełkotu
4+
Ocena końcowa
4
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski