gospod.jpg (19841 bytes)

Gospodarka

Gmina Sicienko ma charakter typowo rolniczy. Grunty rolne stanowią 70% powierzchni gminy. W jej granicach istnieje 811 indywidualnych gospodarstw rolnych, których średnia wielkość wynosi 10 ha. Poza tym produkcją rolna zajmuje się Spółka ”Ziemiopłody ”która posiada 5102 ha. Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych. Działalnością gospodarczą pozarolniczą zajmuje się 270 podmiotów gospodarczych. Najwięcej jest prywatnych zakładów stolarskich, blacharskich, murarskich, malarskich i ślusarskich. Największe zakłady na terenie gminy to:
Urząd Gminy w Sicienku,
Ziemiopłody Spółka z o.o. w Wojnowie, Teresinie i Strzelewie
Stolprodex w Pawłówku.

  • Na terenie gminy wszystkie miejscowości korzystają z sieci wodociągowej, której długość wynosi 120 km.
  • Trzy wsie posiadają kanalizację i oczyszczalnię ścieków.
  • Cała gmina jest stelefonizowana i obsługiwana przez dwóch operatorów Telekomunikację Polską SA oraz firmę EL-NET. Na dzisiaj co piąty mieszkaniec gminy Sicienko posiada telefon. Nie ma żadnych ograniczeń ze strony EL-NET w podłączeniu każdego chętnego do założenia telefonu w gminie.
  • Część gminy, a dokładnie miejscowości Pawłówek, Sicienko, Kruszyn, Zielonczyn, Dąbrówka Nowa posiadają sieć gazociągową. Obecnie realizuje się drugi etap gazyfikacji gminy.
  • Odpady komunalne z terenu gminy Sicienko są wywożone na gminne wysypisko o powierzchni 2,64 ha w miejscowości Trzemiętówko.
Urząd Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu ma doskonałe warunki dla rozwoju przemysłu, handlu, rzemiosła i budownictwa mieszkaniowego. Bardzo dobry układ komunikacyjny daje doskonałe połączenie z każdym miejscem w kraju. Przez teren gminy przebiegają trzy drogi krajowe: w kierunku wschód – zachód przecina ją droga nr l0 (Warszawa – Szczecin - Granica Państwa), w kierunku północ - południe droga nr 23 (Koszalin - Bydgoszcz) a dalej droga nr 245 (Bydgoszcz – Toruń ). Bardzo łatwy i szybki dostęp do drogi nr 1 łączy nas z Wybrzeżem Gdańskim.

Przebiegający przez teren gminy zelektryfikowany trakt kolejowy Warszawa - Bydgoszcz – Piła z bocznicą w Zielonczynie umożliwia przeładunek masowych towarów.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest dużo terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod przemysł, rzemiosło i handel. Znaczna cześć tych, terenów uzbrojona jest w podstawowe media.

Sukcesywnie są opracowywane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego tak by udostępniać, kolejne tereny pod inwestycje i mieszkalnictwo. W chwili obecnej oferujemy do natychmiastowego zagospodarowania trzy działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 30 ha. Oferowane działki znajdują się w dobrym układzie komunikacyjnym, oddalone o ok. 5 km od Bydgoszczy. Uzbrojone są one w gaz, wodę, energię elektryczną. Oferowane przez nas tereny są ekologicznie czyste, nie występują na nich żadne zakłady przemysłowe wywierające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Tereny o niepowtarzalnych walorach klimatycznych i krajobrazowych w Gliszczu i Wierzchucinku w Obszarze Krajobrazu Chronionego Rynny Jezior Byszewskich nadają się do inwestycji związanych, z rekreacją i wypoczynkiem. Deklarowana przez władze gminy daleko idąca pomoc w załatwieniu wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji zachęcają do inwestowania w gminie Sicienko.

Zapraszamy do naszej gminy każdego bez względu na to czy zamierza rozpocząć działalność gospodarczą czy też szuka miejsca na wypoczynek.

 

ZARZĄD GMINY SICIENKO
Ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko
Tel.(052) 5870401 , fax. (052) 5870407

Stosowanie do art.12 i art.13 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109 z 2000r. poz. 1157)

Zawiadamia, że

w Urzędzie Gminy w Sicienku przy ul. Mroteckiej 9 w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji dotyczących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą techniczną , zapleczem gastronomicznym i socjalnym na terenie działki nr 466/2 położonej w miejscowości Osówiec gm. Sicienko.

Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - sekretariat urzędu - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. do dnia 26 czerwca 2001 roku.