tur.jpg (19252 bytes)

Turystyka
     W północnej części gminy znajduje się fragment tzw. Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich ustanowionego Rozporządzeniem nr 9/1 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14.06.1991 roku. Swym zasięgiem krajobraz ten zajmuje następujące przepływowe jeziora: Słupowskie, Wierzchucińskie Duże, Wierzchucińskie Małe wraz z terenami przyległymi do tych jezior. Ne tym terenie obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy, które sprowadzają się do takiego gospodarowania i użytkowania wody i przyległego gruntu, który nie doprowadzi do degradacji występujących na terenie Obszaru Chronionego walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych.

Jezioro Wierzchucińskie      Ze względu na konieczność ochrony występujących na wyżej wymienionym obszarze wód powierzchniowych leżących w obrębie zlewni rzeki Brdy, której wody wykorzystywane są do celów komunalnych dla ujęcia - Czyżkówko zaopatrującego w wodę pitną miasto Bydgoszcz na tym terenie użytkowanie gruntu i lokalizacja inwestycji nie mogą powodować pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

     W południowej części gminy przebiega żeglowny Kanał Bydgoski III klasy technicznej stanowiący element drogi wodnej Wisła – Odra połączony z żeglownym Kanałem Górnonoteckim III klasy technicznej, który stanowi północny odcinek drogi wodnej górnej Noteci. W południowej części gminy również występuje tzw. Strefa krawędziowa Pradoliny Noteci z charakterystycznymi dla danego terenu wzniesienia terenowymi, które objęte są ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na terenie gminy w miejscowościach Słupowo, Teresin, Wierzchucinek i Wojnowo znajdują się tzw. parki podworskie pozostające pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

     Na naszym terenie leżą malownicze jeziora i kompleksy leśne. Grunty zadrzewione i lasy stanowią 20% powierzchni tj 3400 ha. Dodając do tego fakt, że na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych największym naszym atutem są czyste wody i nieskażone powietrze. Gmina Sicienko stanowi doskonałe miejsce na wypoczynek i rekreację. Jezioro Wierzchucińskie

Zabytki

Kościół w Sicienku - Kościół pod wezwaniem
  Św. Andzreja Boboli w Sicienku

- Kościół pod wezwaniem
  Św. Jakuba w Dąbrowie Nowej

- Szkoła Podstawowa w Kruszynie

- Kościół pod wezwaniem
  Św.Kazimierza w Kruszynie

- Zespół Pałacowo-parkowy w Wojnowie

- Zespół Pałacowy w Mochlu