Bez uprzedzeń
 
 

FRAGMENTY KSIĄŻEK

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

FRAGMENTY KSIĄŻKI PT. "DOROBEK OŚWIATY W POLSCE LUDOWEJ"

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna - "Dorobek oświaty w Polsce Ludowej" - W. Ozga, PWPN, 1954 r. Tak było

(...) Kapitalistyczna Polska była jednym z najbardziej zacofanych gospodarczo i kulturalnie krajów Europy. Szerzące się bezrobocie skazywało setki tysięcy rodzin na nędzę i głód; jeszcze mniejsze niż w innych krajach kapitalistycznych zarobki robotników ulegały stałej obniżce. Kraj, zależny od imperialistycznych mocarstw, był półkolonią zagranicznego kapitału. (...)

Reakcyjna polityka oświatowa

(...) Nędza dawała się we znaki i dzieciom robotniczym. Poznały one wcześnie piekło życia w ustroju kapitalistycznym. (...)

(...) Rządy obszarniczo-kapitalistyczne pozornie tylko rozbudowywały szkolnictwo, z którego rzekomo mogła korzystać bez ograniczeń klasa robotnicza i biedne chłopstwo. Pozory te stwarzano pod naporem walki mas ludowych o oświatę, w obliczu wieloletnich osiągnięć w dziedzinie kultury i oświaty sąsiadującego z Polską Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. (...)

Pierwsze dni wolności

(...) A oto jak wspomina dni wyzwolenia młodzież.
Wacława W. była przed wojną biedną dziewczyną wiejską, ukończyła z trudem szkołę powszechną, nie mogła nawet marzyć o dalszej nauce. W pamiętniku swoim w ten sposób wspomina młodego oficera radzieckiego, Aleksieja:
"Któregoś wieczoru pisałam coś na kartce. Aleksiej powiedział wtedy, że piszę jak bym była nauczycielką.
  - Nie będę nią - powiedziałam.
  - A dlaczego?
  - Dlaczego? Bo nie mam pieniędzy na naukę.
  - Kiedy wcale ich nie trzeba. Bo u nas uczymy się na koszt państwa, każdy kto zdolny więc może i u was tak będzie. Na pewno gdy tylko wypędzimy faszystów."  (...)

Nauka burżuazyjna na usługach śmierci

   W krajach kapitalistycznych, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, naukę wprzęgnięto do zbrodniczych celów przygotowania wojny atomowej i bakteriologicznej. Świadczą o tym m. in. liczne wypowiedzi uczonych z krajów Zachodu.  Znany uczony brytyjski, prof. J. D. Bernal, tak mówił w 1951 r.: "W ustroju kapitalistycznym militaryzm zatruwa życie nauki... Prawdą jest, że ... we władzy kapitalizmu nauka nie może przynieść szczęścia, lecz tylko zniszczenie, a uczony nie jest człowiekiem wolnym, lecz niewolnikiem panów, którzy stracili zmysły i popadli w obłąkanie".
    Za tę szczerą wypowiedź prof. Bernal został wykluczony z Rady Brytyjskich Stowarzyszeń Naukowych. Amerykański uczony, geolog Kitly Mather - były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauk - stwierdził w grudniu 1952 r., że kapitalistyczne monopole i ich interesy uniemożliwiają wprost uczonym prowadzenie prac naukowych.
    Inny Amerykanin, prezes Rady Opiekuńczej Uniwersytetu w Chicago, mówi o militaryzacji badań naukowych i ograniczaniu wolności osobistej uczonych w Stanach Zjednoczonych. "Na naszym uniwersytecie prowadzi się tajne badania naukowe... Uniwersytet znajduje się pod strażą zawodowych agentów śledczych, zatrudnionych przez Federal Bureau of lnvestigation i wywiad wojskowy.

Nauka polska służy życiu

Jakże inaczej jest w naszym kraju, gdzie rozbudowa szkolnictwa wyższego sprzyja rozwojowi nauki, prowadzenia badań naukowych. Wyższe uczelnie kształcą nie tylko praktyków o najwyższym poziomie kwalifikacji, ale również młodą kadrę pracowników naukowych. Nastąpił w Polsce rozkwit badań, opartych na nowych, marksistowskich podstawach metodologicznych. (...)

(...) Warto przypomnieć tu wielkie osiągnięcia radzieckich biologów, realizację gigantycznych planów przeobrażeń przyrody, stosowanie dla celów pokojowych energii atomowej. Osiągnięcia te świadczą o szerokim zastosowaniu zdobyczy naukowych w praktyce, o tym, że nowa nauka służy życiu, budownictwu ustroju komunistycznego. (...)

Troska o warunki pracy i położenie materialne nauczyciela

(...) Nic też dziwnego, że w Związku Radzieckim nauczyciel cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem, jest dobrze uposażony i ma bardzo dobre warunki pracy. (...)

Ciężkie położenie nauczycielstwa w krajach kapitalistycznych

    Jakże inaczej jest w państwach kapitalistycznych. Wyzyskiwacze traktują nauczycieli z pogardą, rządy burżuazyjne prześladują ich za postępowe przekonania, za aktywne uczestnictwo w ruchu obrońców pokoju. (...)
 
(...) W uchwałach IV Konferencji KPP z grudnia 1925 r. czytamy m. in. "... jak każdy dzień panowania szlachty w wieku XVIII zwiększał niewolę i ucisk ludu i zbliżał Polskę ku utracie niepodległości, tak każdy dzień panowania szlachty i burżuazji powiększa teraz ruinę Polski, pogłębia i zaostrza niebezpieczeństwo grożące niepodległości Polski." (...)

Kapitalizm wrogiem dzieci

   Ustrój kapitalistyczny przynosi młodemu pokoleniu niedolę, nędzę, głód i choroby. Dziesiątki milionów dzieci w krajach rządzących przez imperialistyczne monopole padają ofiarą wyzysku.

Urojenia emigracyjnych bankrutów

   Zbankrutowana klika sanacyjna lokując się wygodnie na emigracji w Londynie snuła marzenia o władzy w Polsce, o dalszym ujarzmieniu ludu polskiego. W tzw. rządzie londyńskim zasiadł na stolcu "ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego" jeden z najbardziej reakcyjnych wybrańców polskiego Ciemnogrodu, przedwojenny przywódca "Akcji Katolickiej" - ksiądz Zygmunt Kaczyński. Jako "minister" wystąpił w Londynie z programem "przebudowy" oświaty w Polsce po wojnie. Zapowiadał dalsze ograniczenie dostępu do oświaty dla mas pracujących. Uznał, że tylko dzieci "więcej niż przeciętnie zdolne" powinny się uczyć w klasach V, VI, VII szkoły podstawowej. Badanie zdolności dzieci zamierzał ks. Kaczyński przeprowadzić za pomocą tzw. testów badania inteligencji. Między innymi za pomocą chwytów testowych chciał odsunąć polskie masy ludowe od oświaty i kultury, skazać je na ciemnotę szerzoną przez "Rycerza Niepokalanej" i inne piśmidła reakcyjnego kleru. Programowe wypowiedzi ks. Kaczyńskiego były tylko rojeniami zbankrutowanego "politykiera" o szkole dla wybranych. Klęska wrześniowa raz jeszcze potwierdzała zdradziecką i antynarodową politykę burżuazji w Polsce. W ogniu walki z okupantem hitlerowskim narastała świadomość społeczna mas pracujących. Polscy robotnicy i chłopi przepędziwszy kapitalistów, bankierów, obszarników i ich sługusów stworzyli warunki rozwoju oświaty i kultury, zapoczątkowanego realizacją pierwszego programu władzy ludowej w Polsce - Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.  (...)

OD AUTORÓW:
Ciekawe, czy powyższe teksty nie są opisem projektu "reformy" edukacji przygotowywanym przez Leszka Millera i jego ekipę...

 

Komizm 6-
Bezsensowność 4+ 
Propaganda 6-
Poziom bełkotu 6-
Ocena końcowa 5+

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta