Bez uprzedzeń
 
 

FRAGMENTY KSIĄŻEK

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

FRAGMENTY KSIĄŻKI PT. "WYJĄTKI Z DZIEŁ PRZEWODNICZĄCEGO MAO TSE-TUNGA"

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Studiujmy prace Przewodniczącego Mao, słuchajmy rad Przewodniczącego Mao, kierujmy się wskazaniami Przewodniczącego Mao, bądźmy godnymi bojownikami Przewodniczącego Mao.

Lin Piao

PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA

Propaganda komunistyczna - "Wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-tunga", Wyd. Obcych Języków, Pekin, 1968 r.Towarzysz Mao Tse-tung jest największym marksistą-leninowcem naszych czasów. Towarzysz Mao Tse-tung genialnie, twórczo i wszechstronnie odziedziczył, obronił i rozwinął marksizm-leninizm, podniósł go na całkowicie nowe stadium.

Idee Mao Tse-tunga, to marksizm-leninizm epoki, w której imperializm zmierza ku ogólnemu rozkładowi, a socjalizm kroczy do zwycięstwa na całym świecie. Idee Mao Tse-tunga są potężnym orężem ideowym w walce przeciwko imperializmowi, w walce przeciwko rewizjonizmowi i dogmatyzmowi. Idee Mao Tse-tunga stanowią przewodnią wytyczną dla całej partii, całej armii i całego kraju we wszystkich pracach.

Dlatego też najbardziej podstawowe zadania w pracy ideowo-politycznej naszej partii polega na tym, aby zawsze wysoko wznosić wielki czerwony sztandar idei Mao Tse-tunga, uzbrajać w nie cały naród i obstawać przy tym, aby idee Mao Tse-tunga stały się siłą wiodącą we wszystkich pracach. Szerokie masy robotników, chłopów i żołnierzy, szerokie rzesze kadr rewolucyjnych i szerokie rzesze inteligencji powinny rzeczywiście przyswoić sobie idee Mao Tse-tunga, trzeba, aby każdy studiował prace Przewodniczącego Mao, słuchał rad Przewodniczącego Mao, kierował się wskazaniami Przewodniczącego Mao i był godnym bojownikiem Przewodniczącego Mao.

Dzieła Przewodniczącego Mao trzeba studiować celem znalezienia klucza do rozwiązania określonego zagadnienia, należy je studiować i stosować w sposób twórczy, łączyć studiowanie ze stosowaniem w praktyce, studiować najpierw to co jest najbardziej potrzebne do wprowadzenia w życie, aby uzyskać natychmiastowe rezultaty, dokładać starań do stosowania idei Mao Tse-tunga w praktyce. Aby rzeczywiście przyswoić sobie idee Mao Tse-tunga, należy koniecznie stale powracać do studiowania całego szeregu podstawowych tez Przewodniczącego Mao, a niektórych maksym najlepiej jest nauczyć się na pamięć, należy je stale studiować i stosować w praktyce. Na łamach gazet trzeba koniecznie, w ścisłej więzi z życiem, regularnie publikować wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao, aby wszyscy mogli je studiować i stosować w życiu. Doświadczenie szerokich mas w twórczym studiowaniu i stosowaniu dzieł Przewodniczącego Mao osiągnięte na przestrzeni ostatnich kilku lat świadczy, że studiowanie wyjątków z dzieł Przewodniczącego Mao, wybranych według zagadnień wymagających rozwiązania, jest dobrą metodą i w ten sposób łatwiej jest osiągnąć natychmiastowe rezultaty.

Aby pomóc szerokim masom w jeszcze bardziej skutecznym studiowaniu idei Mao Tse-tunga, dokonaliśmy wyboru niniejszych "Wyjątków z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga". Wszędzie w organizowaniu studiowania dzieł Przewodniczącego Mao należy, mając na względzie sytuację, zadania, stan ideowy mas i położenie w pracy, wybierać odpowiednie ustępy z "Wyjątków z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga".

Nasza wielka ojczyzna wstępuje obecnie w nową epokę, epokę, w której robotnicy, chłopi i żołnierze opanowują marksizm-leninizm, idee Mao Tse-tunga. Idee Mao Tse-tunga z chwilą, gdy zostaną opanowane przez szerokie masy, przekształcą się w niewyczerpalną siłę, staną się duchową bombą atomową o niezrównanej potędze. Masowe wydanie "Wyjątków z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga" stanowi wyjątkowo ważne przedsięwzięcie sprzyjające opanowaniu przez szerokie masy idei Mao Tse-tunga i przyczyniające się do zrewolucjonizowania świadomości naszego narodu. Mamy nadzieję, że wszyscy towarzysze studiując sumiennie i wytrwale, przyczyniają się do wywołania w skali całego kraju przypływu nowej fali twórczej nauki i stosowania w praktyce dzieł Przewodniczącego Mao i będą walczyć pod wielkim czerwonym sztandarem idei Mao Tse-tunga o przekształcenie naszego kraju w wielki kraj socjalistyczny o współczesnym rolnictwie, współczesnym przemyśle, współczesnej nauce i kulturze oraz współczesnej obronie narodowej.

Lin Piao, 16 grudnia 1966 roku

 "Autograf" Mao Tse-tunga

"Autograf" Mao Tse-tunga

2. KLASY I WALKA KLASOWA

(...) Okrutny wyzysk ekonomiczny i ucisk polityczny chłopstwa przez klasę obszarników wywołały wiele powstań chłopskich wymierzonych przeciw panowaniu obszarników. W chińskim społeczeństwie feudalnym tylko ta walka klasowa chłopstwa, tylko te powstania i wojny chłopskie były właśnie prawdziwymi siłami napędowymi rozwoju historycznego.

"Rewolucja chińska a Komunistyczna Partia Chin"
(grudzień 1939 roku), Dzieła wybrane, t. II.

Walka narodowa jest w ostatecznym rachunku walką klasową. Murzynów w USA uciskają tylko reakcyjne koła rządzące spośród białych. Nie mogą one w żadnym razie reprezentować robotników, chłopów, rewolucyjnej inteligencji i innych postępowych ludzi, stanowiących absolutną większość białych.

"Oświadczenie dla poparcia sprawiedliwej
walki Murzynów amerykańskich przeciw
dyskryminacji rasowej, prowadzonej przez
imperializm amerykański" (8 sierpnia 1963 roku)."

Zorganizowanie narodu zależy od nas. Obalenie reakcjonistów chińskich zależy od zorganizowanego przez nas narodu. Wszystko, co reakcyjne, jeżeli nie uderzysz w nie, samo nie upadnie. Podobnie dzieje się z zamiataniem podłogi, gdzie nie zamieciesz miotłą, tam z reguły śmieci nie znikną same.

"Sytuacja po zwycięstwie w wojnie oporu
 przeciw Japonii i nasza polityka"
(13 sierpnia 1945 roku), Dzieła wybrane, t. IV.

(...)

3. SOCJALIZM I KOMUMNIZM

(...) Demokratyczna dyktatura ludu potrzebuje kierownictwa klasy robotniczej, ponieważ tylko klasa robotnicza jest najbardziej dalekowzroczna, bezinteresowna i najbardziej konsekwentnie rewolucyjna. Cała historia rewolucji świadczy o tym, że bez kierownictwa klasy robotniczej rewolucja ponosi klęskę, a pod jej kierownictwem rewolucja odnosi zwycięstwo.

"O demokratycznej dyktaturze ludu"
(30 czerwca 1949 roku), Dzieła wybrane, t. IV.

(...)

4. WŁAŚCIWE TRAKTOWANIE SPRZECZNOSCI W ŁONIE LUDU

(...) Sprzeczności między nami a wrogami są sprzecznościami antagonistycznymi. W łonie ludu sprzeczności między ludźmi pracy są nieantagonistyczne, sprzeczności zaś między klasami wyzyskiwanych a wyzyskiwaczy mają poza stroną antagonistyczną również stronę nieantagonistyczną.

"O właściwym traktowaniu sprzeczności w łonie ludu"
(27 lutego 1957 roku).

(...)

15. TRZY DEMOKRACJE

(...) Każdemu, kto tylko nie jest wrogim elementem i nie występuje ze złośliwymi atakami, trzeba pozwalać wypowiadać się, nic strasznego też, jeżeli wypowie błędne zdanie. Kierownicy wszystkich szczebli zobowiązani są do przysłuchiwania się temu, co inni mówią. Należy wcielać w życie dwie zasady: 1) jeśli wiesz, to mów, jeśli mówisz, mów wszystko; 2) ten, kto mówi, jest niewinny, ten kto słucha winien wyciągać dla siebie wnioski. Bez zasady "ten, kto mówi, jest niewinny", i bez rzeczywistego - zamiast pozornego - jej przestrzegania, nie można efektywnie zrealizować zasady "jeśli wiesz, to mów, jeśli mówisz, mów wszystko"

"Zadania na rok 1945" (15 grudnia 1944 roku)

(...)

22. METODY MYŚLENIA I METODY PRACY

(...) Skąd pochodzą słuszne idee człowieka? Czy spadają z nieba ? Nie. Czy istnieją pierwotnie w głowie? Nie. Słuszne idee człowieka pochodzą jedynie ze społecznej praktyki, z trzech praktyk w społeczeństwie, mianowicie z walki o produkcję, walki klasowej i eksperymentu naukowego.

"Skąd pochodzą słuszne idee człowieka?" (maj 1963 roku).

(...)

27. KRYTYKA I SAMOKRYTYKA

Komunistyczna partia nie boi się krytyki dlatego, że - jesteśmy marksistami, dlatego, że po naszej stronie jest prawda, po naszej stronie są podstawowe masy - robotnicy i chłopi.

"Przemówienie na ogólnokrajowej naradzie
Komunistycznej Partii Chin poświęconej
pracy propagandowej" (12 marca 1957 roku)

(...)

Mamy w ręku oręż marksistowsko-leninowski, jak krytyka i samokrytyka. Możemy pozbyć się złego stylu pracy i zachować dobry styl.

"Referat na drugim plenum Komitetu Centralnego
VII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin"
(5 marca 1949 roku), Dzieła wybrane, t. IV.

(...)

33. STUDIOWANIE

(...) Musimy uczyć się pracy ekonomicznej od wszystkich znawców (od kogokolwiek, obojętnie). Musimy uważać ich za naszych nauczycieli i uczyć się od nich poważnie i sumiennie. Jeżeli nie znasz , to znaczy, że nie znasz, nie udawaj, że znasz.

"O demokratycznej dyktaturze ludu"
(30 czerwca 1949 roku), Dzieła wybrane, t.IV.

(...)

Przysłał nam Jacek Naumiuk.

OD AUTORÓW:

Mam nadzieję, że uda się nam zdobyć słynną "czerwoną książeczkę Mao". Podobno można w niej znaleźć informacje o tym, jak Przewodniczący Mao radzi chodzić do pracy w tempie 3/4, a po drodze upolować kilka wróbli w celach konsumpcyjnych.  :-)

 

Komizm 4
Bezsensowność 6
Propaganda 4+
Poziom bełkotu 4
Ocena końcowa 4+

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta